502 N Main St, China Grove, NC 28023
704-859-1918
South Rowan Animal Hospital